Terug naar beleidsplan

Aanmelden nieuwe projectenINFORMATIE OVER AANVRAGEN NIEUWE PROJECTEN

Stichting 2e/3e Wereldproject Gemeente Zwartewaterland monitort, begeleidt en ondersteunt activiteiten ten bate van het inzamelen van gelden voor een 2e of 3e wereldproject. De verenigingen of stichtingen, die een aanvraag indienen, moeten over een ANBI-verklaring beschikken. Voor de uitvoering van de activiteiten dient een werkgroep deel uit te maken van de projectorganisatie.

Informatie voor het aanvragen en indienen van een project:
      1. Het te kiezen 2e/3e Wereldproject
      2. Waaraan moet een project voldoen?
      3. Informatie over de activiteiten en evenementen
      4. Informatie over het wervingsgebied
      5. Informatie over financiën en verantwoording


Ad 1. HET TE KIEZEN 2e/3e WERELDPROJECT

Elk jaar wordt een oproep c.q. uitnodiging gepubliceerd in de plaatselijke weekbladen, op de websites van Hasselt Actueel/Genemuiden Actueel/Zwartsluis Actueel en Breman.net en op sociale-media om een 2e of 3e wereldproject aan te melden bij het bestuur van Stichting 2e3e Wereldproject Gemeente Zwartewaterland. Hierbij kan worden gekozen voor een projectperiode van maximaal 1 jaar of minimaal 4 maanden. De gemeente Zwartewaterland stelt jaarlijks een subsidie van ? 7.500,00 beschikbaar voor een projectperiode van maximaal 1 jaar.
Het bestuur kiest uit de aanmeldingen het project, dat in de overeengekomen periode activiteiten kan uitvoeren als project van de Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland. Hierna wordt goedkeuring gevraagd aan het College van B & W van de gemeente Zwartewaterland.


Ad 2. WAARAAN MOET EEN PROJECT VOLDOEN

Om in aanmerking te komen voor het uitvoeren van een 2e of 3e wereldproject van de gemeente Zwartewaterland dient de aanvraag aan de volgende criteria te voldoen:
      a. Het project wordt door een ANBI-geregistreerde organisatie uitgevoerd.
      b. Het project wordt bij de uitvoering van de activiteiten voor het merendeel uitgevoerd, bijgestaan en "gedragen"          door een werkgroep.
      c. Bij de uitvoering van het project worden de drie kernen van de gemeente Zwartewaterland betrokken.

Verdere voorwaarden waaraan een project dient te voldoen:
 • Er is sprake van verbetering van primaire levensbehoeften
 • Er wordt hulp geboden aan bevolkingsgroepen die onder erbarmelijke omstandigheden leven
 • Inwoners, verenigingen, instellingen, instanties, ondernemingen worden bij de activiteiten betrokken
 • De projectorganisatie dient te bestaan uit een bestuur en een werkgroep, te beschikken over een projectplan, een begroting en een beschrijving van het project
 • De uitvoering dient (mede)door een werkgroep plaats te vinden
 • Voor het project g wordt een titel of een slogan gekozen.
 • Gedurende de projectperiode wordt bij het uitvoeren van activiteiten en bij publicaties waar mogelijk gebruik gemaakt van het logo, de vlag en de banners van Stichting 2e/3e Wereldprojecten Zwartewaterland
 • Het project moet binding hebben met één of meer, bij voorkeur alle kernen van de gemeente Zwartewaterland om mewerking, promotie en sponsoring in de drie kernen mogelijk te maken
 • Er moet draagvlak zijn binnen de bevolking van de gemeente Zwartewaterland
 • De betrokkenheid bij en de bewustwording van de problematiek in de 2e en 3e wereldlanden dient de worden gestimuleerd en zo mogelijk vergroot; om dit te realiseren dienen ook jongeren in de gemeente Zwartewaterland bij de uitvoering van de activiteiten en evenementen te worden betrokken

Ad 3. ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

Alle activiteiten en werkzaamheden worden gecoördineerd en gemonitord door het bestuur van Stichting 2e3e Wereldproject Zwartewaterland. Aan het begin van elke projectperiode wordt door de projectorganisatie een projectplan en een activiteitenprogramma opgesteld. Hierop staan per datum, per groep of personen en per activiteit de werkzaamheden vermeld.
Deze activiteiten en evenementen houden bijvoorbeeld in: Pagina met voorbeelden
Tijdens elke bestuursvergadering worden alle activiteiten besproken en worden na de uitvoering ervan de opbrengsten vastgesteld. Ook kunnen tijdens de bestuursvergaderingen nieuwe activiteiten worden aangemeld, die toegevoegd kunnen worden aan de lijst van activiteiten. Niet uitgevoerde activiteiten kunnen worden afgemeld, zodat deze van het activiteitenoverzicht kunnen worden afgevoerd.


Ad 4. WERVINGSGEBIED

De projectorganisatie werft gelden via eigen initiatieven en via activiteiten en evenementen, die voor het merendeel worden uitgevoerd in het wervingsgebied, omschreven als de gemeente Zwartewaterland.
De activiteiten worden voor zover mogelijk in de plaatselijke weekbladen zoals De Stadskoerier, De 3 Zwartewatersteden, op de site van Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland, op de sites van Hasselt-Genemuiden-Zwartsluis Actueel en Breman.net en op de site van de projectorganisatie zelf aan de inwoners van de Gemeente Zwartwaterland en omstreken bekend gemaakt.

Ad 5. FINANCIËN en VERANTWOORDING

De projectorganisatie brengt verslag uit aan de penningmeester van Stichting 2e3e Wereldproject Gemeente Zwartewaterland over de baten en de lasten van de projecten.
In deze rapportages, aan te leveren bij de penningmeester van Stichting 2e3e Wereldproject Gemeente Zwartewaterland, moeten onder andere worden vermeld:
 • De bruto-opbrengsten per activiteit en/of evenement
 • De onkosten per activiteit en/of evenement
 • De netto-opbrengsten per activiteit en/of evenement
 • De bestemming van de netto-opbrengsten
De aan het bestuur van Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland verstrekte informatie dient overeen te stemmen met de informatie in publicaties en in de administratie van de projectorganisatie zelf. In elke bestuursvergadering van Stichting 2e3e Wereldproject Gemeente Zwartewaterland zijn één of meerdere bestuursleden van de desbetreffende stichting/vereniging aanwezig om
 • een toelichting te geven op de stand van zaken en de voortgang van de projecten
 • een toelichting te geven op de opbrengsten en de onkosten
 • een toelichting te geven op de bestemming van de opbrengsten


Zwartsluis, 12 december 2023© 2013 HendrikJan