Het document met informatie over de aanvraag van een project, over de voorwaarden, de werkwijze en de financiën is toegevoegd als bijlage bij het beleidsplan.

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland 2023-2028

Stichting 2/e3e Wereldproject Zwartewaterland heeft als doel om de ontwikkelingssamenwerking en solidariteit met landen in de tweede en derde wereld te bevorderen. Dit beleidsplan heeft tot doel de strategische richting en doelstellingen vast te stellen bij het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsprojecten, evenals de belangrijkste activiteiten en uitvoeringsmaatregelen.
De gemeente Zwartewaterland stelt voor de projecten jaarlijks een subsidiebedrag van € 7.500, - beschikbaar, naar rato te verdelen wanneer er meerdere projecten per jaar worden uitgevoerd. De minimale duur van een project is vier maanden en de maximale duur is één jaar.


Missie

Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland streeft ernaar om duurzame ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid te bevorderen, armoede te bestrijden, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en voedselzekerheid te bieden in tweede en derdewereldlanden.
Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland streeft ernaar de bewustwording en het begrip binnen de gemeenschap van Zwartewaterland voor de nood in de wereld vergroten en een verandering teweegbrengen om door middel van samenwerking met projecten te werken aan een rechtvaardige en duurzame ontwikkeling van gemeenschappen in 2e/3e wereldlanden. Hiermee wil zij een brug slaan tussen de inwoners van de gemeente Zwartewaterland en de gemeenschappen die zij ondersteunt.


Visie

Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland streeft naar een wereld waarin alle mensen gelijke kansen hebben en toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals voeding, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.


Doelstellingen

Het doel is een bijdrage te leveren aan structurele veranderingen en aan duurzame ontwikkelingen in 2e/3e wereldlanden waar mensen in armoede leven en de behoefte aan hulp en ondersteuning groot is.
 • We initiëren en ondersteunen elk jaar 1 tot 3 ontwikkelingsprojecten, die worden uitgevoerd door een projectorganisatie in samenwerking met lokale partners in 2e/3e wereldlanden.
 • We vergroten de bewustwording over de nood en de schrijnende omstandigheden waarin de mensen leven en betrekken ook jongeren hierin.
 • We monitoren, adviseren, begeleiden en ondersteunen de projectorganisaties bij de uitvoering van hun projecten.

Strategie

Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland biedt de mogelijkheid aanvragen in te dienen voor de uitvoering van een project en beoordeelt of aan de voorwaarden wordt voldaan om een project te starten. Na goedkeuring begeleidt, ondersteunt en monitort zij de voortgang van het project.


Activiteiten

 • Het bieden van hulp om tot een duurzame oplossing te komen om de armoede te bestrijden
 • Het creëren van mogelijkheden om een betere gezondheidszorg te realiseren en onderwijs te bieden en de toegang hiertoe te bevorderen.
 • Het verbeteren van de hygiënische omstandigheden, de sanitaire voorzieningen, het bieden van en de toegang tot schoon water en de bewustmaking van het belang hiervan.
 • Het realiseren, begeleiden en ondersteunen van initiatieven op het gebied van landbouw en voedsel en hierin tot duurzame oplossingen te komen.
 • Het stimuleren van ondernemerschap en het bieden van trainingen en opleidingen.

Uitvoering

Het bestuur van Stichting 2e/3e Wereldproject neemt een besluit over de projectaanvragen en legt dit ter instemming voor aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland en stelt de betreffende projectorganisatie hiervan op de hoogte.
Het bestuur van Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland monitort, adviseert, ondersteunt en begeleidt de projectorganisatie bij de uitvoering van het project. Ook verstrekt het de informatie over de te organiseren activiteiten, zoals benefietconcerten, sponsorlopen, veilingen, samenwerking met scholen, kerken en verenigingen en fondsen en subsidies.
Met lokale media wordt samengewerkt om structureel aandacht te schenken om de bewustwording te vergroten, successen te delen en aandacht voor de projecten te genereren. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van sociale media en publicaties op de website van onze stichting. Dit geldt tevens voor het rapporteren over de resultaten van de projecten om zo de gemeenschap, de donateurs en andere belanghebbenden te informeren.
 • De projectorganisatie stelt een projectplan op, inclusief de organisatiestructuur, het activiteitenprogramma, de budgetten, tijdlijnen en verantwoordelijkheden
 • De projectorganisatie beschikt over een ANBI-certificatie.
 • De projectorganisatie beschikt over een werkgroep voor de uitvoering van het project.

Monitoring en evaluatie

Het bestuur van Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland vergadert circa 8 keer per jaar. Het bijhouden en bewaken van de voortgang van het proces van het project maakt structureel deel uit van de agenda.
De projectorganisatie van het lopende project is bij deze vergaderingen vertegenwoordigd om een toelichting te geven op de stand van zaken en ontwikkelingen, op de opbrengsten en op het programma van activiteiten. De gegevens hiervoor worden door de projectorganisatie minimaal één week vóór de vergadering bij de secretaris en de penningmeester aangeleverd.
In de vergadering wordt tevens aandacht geschonken aan hoe het proces in een afgelopen periode is verlopen.
Na afloop van een project levert de projectorganisatie een overzicht aan waaruit blijkt waaraan de opbrengsten van het project zijn en mogelijk nog worden besteed.
Na de besteding van de totale opbrengst van het project informeert de projectorganisatie Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland over de besteding ervan. Bij voorkeur vindt dit plaats in de vorm van een tekst, aangevuld met foto's en video-opnamen. Deze informatie wordt na goedkeuring door het bestuur van Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland op haar site geplaatst en maakt deel uit van de verantwoording van de gelden.
Dit beleidsplan vormt de leidraad voor het 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland en zal dienen als referentie voor de planning, uitvoering en monitoring van de activiteiten.
Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland streeft ernaar om een positieve en blijvende impact te hebben op de levens van mensen in 2e/3e wereldlanden die in schrijnende omstandigheden leven en zo bij te dragen aan een rechtvaardigere en duurzame wereld.

Zwartsluis, 12 december 2023© 2013 HendrikJan