Terug naar verantwoording gelden

Balans per 31 december 2021 en 2020

2021
2022
2021
2022
Liquide middelen
Eigen vermogen
Bankrekening 3214.174.091
11.875.12
9.274.00
Eigen vermogen begin
5.495.37
3.073.19
Bank rekening 3214.92.005
664.71
1.427.15
Bij: 1/3 vrijval subsidie 2019
--
2.500.00
Af: resultaat 2021 en 2019
-455.54
-77.92

-------

-------

-------

-------

Liquide middelen eind
12.539.83
10.701.15
Eigen vermogen eind
5.039.83
5.495.27
Projecten
-Nog verschuldigd Otuke
--
1.455.78
-Te betalen subsidie Otuke
--
3.750.00
-Te betalen subsidie
7.500.00
--

-------

-------

7.500.00
5.205.78

-------

-------

-------

-------

Totaal balans debet
12.539.83
10.701.15
Totaal balans credit
12.539.83
10.701.05

Rekening baten en lasten

Opbrengsten/Baten

2021

2020

Gift penningmeester

925.00

1.275.00

Rente

69.24

68.40

Digidot glasvezelbonus

40.00

--

Verschillen

--

236.24

-------

-------

966.12

1.512.75
Kosten/Lasten

Administratiekosten

1.000.00

1.354.77

Bankkosten

69.24

68.40

Verzekering

121.05

119.38

Kosten website

53.10

48.12

Afscheid penningmeester

153.19

--

Verschillen

25.08

--

-------

-------

1.421.66

1.590.67

-------

-------

-------

-------

Resultaat

-455.54

-77.92© 2013 HendrikJan