Terug naar verantwoording gelden

Staat van baten en lasten 2012

Baten

2012

2011

Baten uit eigen fondsenwerving:

- Collecten, mailingacties

x

x

- Nalatenschappen

-

-

- Giften,schenkingen,subsidies niet van overheden en sponsorgelden

x

x

- Donaties,contributies en adoptiegelden

-

-

- Resultaten verkopen

x

x

- Overige eigen activiteiten

-

-

Totale baten uit eigen fondsenwerving

x

x

Baten uit gezamenlijke acties

58.889

83.819

Baten uit acties van derden

--------

--------

Subsidies van overheden

10.000

10.000

Rentebaten uit beleggingen

--------

--------

Overige baten/rente

534

1.051

Som der baten

69.423

94.870

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

- Structurele en noodhulp/aankoop beheer

x

x

- Voorlichting,educatie,bewustwording

-

-

- Recreatie,ontspanning,vakanties,wetenschappelijk onderzoek

x

x

- Innovatie,pleitbezorging,preventie,voorlichting

-

-

- Individuele hulpverlening,evangelisatie

x

x

- PatiŽnten- en belangenbehartiging, opleidingen,cursussen

-

-

- Overige

x

x

Totaal besteed aan doelstellingen

--------

--------

Wervingskosten baten:

- Kosten eigen fondsenwerving/gezamenlijke acties

x

x

- Kosten acties derden/verkrijging subsidies van overheden

-

-

- Kosten van beleggingenTotaal verwervingskosten

--------

--------

- Kosten beheer en administraties

2.717

2.456

Som der lasten

2.717

2.456

Resultaat 2012

66.706

Resultaat 2011

92.414


Balans per 31-12-2012

31-12-2012

31-12-2011

Activa:

ImmateriŽle activa

--------

--------

MateriŽle vaste activa

--------

--------

FinanciŽle vaste activa/rente

534

1.052

Acties fondsenwerving voor projecten

68.889

93.818

Voorraden

--------

--------

Vorderingen

--------

--------

Effecten

--------

--------

Liquide middelen

60.366

38.960

Totaal

129.789

133.830

Pasiva

Reserves

--------

--------

Fondsen voor projecten

115.610

71.008

Voorzieningen/kosten

2.717

2.456

Kort lopende schulden

11.462

60.366

Lang lopende schulden

--------

--------

Totaal

129.789

133.830
Betreft:
Organisatie: Stichting: 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland
Ingevuld: dhr. H. Post
Functie: penn./secr.
Adres: Fazant 77 8281 GM Genemuiden
Telefoon: 038 3854620
e-mail: via contactformulier

P.S.
ONZE DOELSTELLING IS GERICHT OP: BUITENLANDSE BESTEDINGEN


Kostenspecificatie

2012

2011

Verstrekte subsidies en bijdragen in het kader van de doelstelling

--------

--------

Afdrachten aan organisaties in het kader van de doelstelling

115.207

76.060

Aankopen en wervingskosten in het kader van de doelstelling

-------

--------

Uitbesteed werk in het kader van de doelstelling

--------

--------

Publiciteit en communicatie

--------

--------

Personeelskosten

--------

--------

Huisvestingskosten

---------

--------

Kantoor en algemene kosten

--------

--------

Afschrijving en rente

--------

--------

Totale som der lasten

115.207

76.060

© 2013 HendrikJan